Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Door privacy te respecteren en dit als uitgangspunt voor diensten en producten te nemen, bouw je aan vertrouwen met je klanten. Klanten willen transparantie en controle. Ze willen weten wat er met hun gegevens gebeurt.

De zeven principes

De zeven privacyprincipes van RESPECT4U helpen om de verwerking van persoonsgegevens transparant en controleerbaar te maken, om een veilige omgeving te creëren, om onvoorziene risico’s in te perken, en om baten van deze benadering zichtbaar te maken.

wiel-nl

RESPONSIBLE

Bevorder verantwoord handelen

EMPOWERING

Geef regie aan de burger/klant

SECURE

Handel veilig en vertrouwd

PRO-ACTIVE

Wees risicobewust

ETHICAL

Voorkom discriminatie

COSTS & BENEFITS

Bekijk kosten en baten

TRANSPARANT

Wees transparant

RESPECT4U ten opzichte van de AVG

Het doel van de EU privacy- en gegevensbeschermingswet (AVG) is een goede bescherming van persoonsgegevens te verzekeren.. RESPECT4U benadert de bescherming van persoonsgegevens niet alleen als juridische

verplichting, maar ook als een kans om onderscheidend in de markt te zijn. Bijvoorbeeld door een privacy dashboard te ontwikkelen om betrokkenen controle te geven over hun gegevens. Door de toepassing van innovatieve versleutelingstechnieken voor de veilige opslag en uitwisseling van gegevens. Of door te werken volgens Privacy by Design waarbij vanaf de start van het ontwerp van een informatiesysteem rekening gehouden wordt met privacyaspecten.

RESPECT4U biedt tal van privacygerelateerde maatregelen, die innovatieve nieuwe diensten en producten mogelijk maken.

De gedachte achter 4U

Privacy is niet alleen van belang voor het individu, maar heeft ook een gemeenschappelijke en maatschappelijke dimensie. In de toevoeging ‘4U’ brengen we dit tot uiting.

Eén U betreft het individu, U, wiens claim op privacy onweersproken is.

Twee U’s verwijzen naar de relatie die individuen onderling kunnen hebben, een relatie die verwijst naar de intieme sfeer van het gezinsleven en goede vrienden.

Drie U’s is de groep (‘three is a crowd’), de menigte die een samenstel is van bekenden en onbekenden. De menigte ook waarin U er zich van bewust is dat er geen absolute controle mogelijk is over wat er over U bekend is en rondgaat.

Vier U’s, tot slot, is de groep van groepen, de samenleving, waar normen en regels bijdragen aan het handhaven van democratische principes als rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijke behandeling.

RESPECT4U beoogt alle vier de perspectieven te bedienen door een afgewogen stelsel van maatregelen die ertoe bijdragen dat de privacy van personen, binnen de privésfeer, binnen relaties, binnen gekende en ongekende groepen en binnen de samenleving gerespecteerd wordt.